facebook pixel code

Á.sz.f.

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) létrejött egyrészről Harnisfőger Tímea, székhelye 2049 Diósd, Árpád Fejedelem u. 27, adószáma: 567844998-1-22, és Várhegyiné Pfeiffer Judit székhelye: 7700 Mohács, II. Lajos u. 6, adószáma: 68194253 -1-22; nyilvántartási száma: 51381404 ) (a továbbiakban: „Szervező”.), valamint másrészről: a Szervező tulajdonában álló www.discoveryourworld.hu című weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) Szervező közzétett szolgáltatásait (programjait) igénybe vevő személy, mint résztvevő (a továbbiakban: „Résztvevő”) között az alábbi feltételek szerint: Jelen ÁSZF tartalmazza az Ön, mint Résztvevő által a Weboldalon közzétett, a Szervező szervezésében megrendezésre kerülő programok egyikére (a továbbiakban: „Program”) való részvételre feljogosító jelentkezés (a továbbiakban: „Jelentkezés”) és a Program lebonyolításának szabályait. Az adott Program részletes leírása a Weboldalon található. Kérjük, hogy a Jelentkezés leadása előtt figyelmesen olvassa el a jelen ÁSZF-et és az ahhoz kapcsolódó adatvédelmi nyilatkozatot (a továbbiakban: „Adatvédelmi nyilatkozat”). A Jelentkezés leadásával Ön, mint Résztvevő elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket, továbbá tudomásul veszi személyes adatainak az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerinti kezelését.

1. PROGRAMON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

1.1 JELENTKEZÉS

1.1.1. A Programra jelentkezni kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult. 1.1.2. A Programokra jelentkezni a Weboldal adott Programra vonatkozó űrlapján keresztül lehet, amely során a következő adatok megadása szükséges a sikeres jelentkezés érdekében:

a) teljes név (családi név és keresztnév), b) e-mail cím, c) telefonszám, későbbiekben számlázási cím. 1.1.3. A jelentkezés leadását megelőzően jelentkezően lehetősége van megismerni jelen ÁSZF tartalmát és az érvényes jelentkezés érdekében el kell fogadnia az azokban foglaltakat.

FIZETÉS

1.2.1. Az adott Program biztosításáért a Szervezőt meghatározott összegű részvételi díj (a továbbiakban: ”Díj”) illeti meg. 1.2.2. A Díj megfizetése a következők szerint történik: a) A Jelentkezés leadása után Résztvevő köteles a Díjat megfizetni, a visszajelző email-ben foglalt feltételeknek megfelelően. b) A Díj megfizetéséhez szükséges adatokat a Szervező elektronikus úton megküldi a Résztvevőnek. c) Amennyiben Résztvevő a Jelentkezés leadását követően, a program megkezdését megelőző hetedik napig nem véglegesíti Jelentkezési szándékát a Díj elutalásával – ha a program leírása másként nem rendelkezik –, úgy Jelentkezését Szervező minden további felhívás nélkül törölheti. d) A Jelentkezés lemondása, meg sem kezdése, félbeszakítása esetén – bármilyen indokkal is történik az – a már átutalt Díj visszafizetését Szervező nem vállalja. Kivételt képez ez alól a Covid-19 megbetegedés, erről hivatalosan elfogadott igazolás szükséges a befizetett díj visszafizetéséhez. Ehhez a konkrét részletek minden programunknál egyedileg feltüntetésre kerülnek. Ilyen esetekben a Résztvevő felelőssége, hogy maga helyett valakinek átadja a részvétel lehetőségét előzetes egyeztetés szerint, maximum a program előtt egy héttel. Kivételt képeznek a külföldi programok. e) Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Programon történő részvétel lemondása, félbeszakítása vagy a Programon történő meg nem jelenés esetén sem téríti vissza Szervező a befizetett Díjat.
f) Résztvevő tudomásul veszi, hogy a több napos Program (tábor) félbeszakítása esetén Szervező a Díjat visszatéríteni nem köteles g) Résztvevő kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a Díj fizetése részletekben történik és a visszaigazoló e-mailben megjelölt díjfizetési ütemezést nem tartotta be és nem fizette meg a teljes Díját, a részvételi Díj fennmaradó részét akkor is köteles megfizetni, ha a Programot félbeszakítja.

2. JELENTKEZÉS TELJESÍTÉSE, PROGRAMOK

2.1. Szervező az adott Programmal kapcsolatban vállalja, hogy teljesíti a Weboldalon szereplő információk szerint a Program lebonyolítását. 2.2. Szervező felelősséget vállal a Program minőségéért, amennyiben meghívott csoportvezetők vannak, úgy azok tevékenységéért. 2.3. Szervező fenntartja a jogát, hogy kivételes esetben a Weboldalon a Programmal kapcsolatban szereplő információk módosítsa az adott Program megkezdését megelőző 15 napig. 2.4. Szervező vállalja, hogy Résztvevő adatait a jogszabályokban és az adatvédelmi tájékoztatóban előírt módon kezeli.

2.5 Külföldi táborok/programok:

A szervező vállalja a helyszínen történő programjainak lebonyolítását. Ezzel kapcsolatos részletek az eseményekben a honlap esemény oldalán találhatóak részletesen.

Az utazás egyéni utazásnak minősül minden esetben. Minden külföldi utazásunkhoz tapasztalt utazási tanácsadók segítségét vesszük igénybe.

3. SZERZŐDÉSSZEGÉS

3.1. Szervező, illetve Résztvevő szerződésszegése esetén a másik fél jogosult a jelen Szerződés azonnali hatályú felmondására. 3.2. Szervező részéről szerződésszegésnek minősül a 2. pontban és annak pontjaiban foglaltak be nem tartása. Szervező részéről történő szerződésszegés esetén Résztvevő követelheti a jogos kárát. 3.3. Résztvevő részéről szerződésszegésnek minősül ha: a) nem jelenik meg a Programon, b) magatartásával megsérti a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, vagy akadályozza a Program zavartalan lebonyolítását, c) az őt terhelő jelen ÁSZF-ben foglalt pénzügyi kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget, d) a Programra ittasan vagy egyéb tudatmódosító vagy pszichoaktív szer befolyása alatt érkezik.
3.4. Résztvevő részéről történő szerződésszegés esetében Szervezővel szemben semmiféle anyagi igényt nem támaszthat. 3.5. Amennyiben a Program Szervező akadályoztatása miatt nem kezdődik el, úgy a befizetett első részlet vagy Díj a Résztvevőnek maradéktalanul visszajár vagy 100%-ban egy másik Programra átcsoportosítható.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

4.1. A jelen ÁSZF elfogadásával Szervező és Résztvevő között elektronikus hírközlőeszköz útján kötött szerződés jön létre. A szerződés nem minősül írásba foglaltnak, és azokat a Szervező nem iktatja. A szerződés nyelve magyar. 4.2. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor módosítsa. A későbbi ÁSZF a korábbit hatályon kívül helyezi azzal, hogy a korábban leadott Jelentkezésekre a leadáskor hatályos ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni. 4.3. A mindenkor hatályos ÁSZF a Weboldalról korlátozás nélkül hozzáférhető. 4.4. Jelen ÁSZF-re a magyar jogot kell alkalmazni. Jelen ÁSZF-ből származó jogviták eldöntésére kizárólag a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal. Felek az ÁSZF-ből eredő vitás kérdéseket elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. 4.5. Az ÁSZF érvénytelen, hatálytalan, semmis vagy végrehajthatatlan részei nem érintik az ÁSZF többi rendelkezéseinek érvényességét és végrehajthatóságát.

2020. június