facebook pixel code

Á.sz.f.

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) létrejött egyrészről Harnisfőger Tímea, székhelye 2049 Diósd, Árpád Fejedelem u. 27, adószáma: 567844998-1-22, és Várhegyiné Pfeiffer Judit székhelye: 7700 Mohács, II. Lajos u. 6, adószáma: 68194253 -1-22; nyilvántartási száma: 51381404 ) (a továbbiakban: „Szervező”.), valamint másrészről: a Szervező tulajdonában álló www.discoveryourworld.hu című weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) Szervező közzétett szolgáltatásait (programjait) igénybe vevő személy, mint résztvevő (a továbbiakban: „Résztvevő”) között az alábbi feltételek szerint: Jelen ÁSZF tartalmazza az Ön, mint Résztvevő által a Weboldalon közzétett, a Szervező szervezésében megrendezésre kerülő programok egyikére (a továbbiakban: „Program”) való részvételre feljogosító jelentkezés (a továbbiakban: „Jelentkezés”) és a Program lebonyolításának szabályait. Az adott Program részletes leírása a Weboldalon található. Kérjük, hogy a Jelentkezés leadása előtt figyelmesen olvassa el a jelen ÁSZF-et és az ahhoz kapcsolódó adatvédelmi nyilatkozatot (a továbbiakban: „Adatvédelmi nyilatkozat”). A Jelentkezés leadásával Ön, mint Résztvevő elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket, továbbá tudomásul veszi személyes adatainak az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerinti kezelését.

1. PROGRAMON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

1.1 JELENTKEZÉS

1.1.1. A Programra jelentkezni kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult. 1.1.2. A Programokra jelentkezni a Weboldal adott Programra vonatkozó űrlapján keresztül lehet, amely során a következő adatok megadása szükséges a sikeres jelentkezés érdekében:

a) teljes név (családi név és keresztnév), b) e-mail cím, c) telefonszám, későbbiekben számlázási cím. 1.1.3. A jelentkezés leadását megelőzően jelentkezően lehetősége van megismerni jelen ÁSZF tartalmát és az érvényes jelentkezés érdekében el kell fogadnia az azokban foglaltakat.

FIZETÉS

1.2.1. Az adott Program biztosításáért a Szervezőt meghatározott összegű részvételi díj (a továbbiakban: ”Díj”) illeti meg. 1.2.2. A Díj megfizetése a következők szerint történik: a) A Jelentkezés leadása után Résztvevő köteles a Díjat megfizetni, a visszajelző email-ben foglalt feltételeknek megfelelően. b) A Díj megfizetéséhez szükséges adatokat a Szervező elektronikus úton megküldi a Résztvevőnek. c) Amennyiben Résztvevő a Jelentkezés leadását követően, a program megkezdését megelőző hetedik napig nem véglegesíti Jelentkezési szándékát a Díj elutalásával – ha a program leírása másként nem rendelkezik –, úgy Jelentkezését Szervező minden további felhívás nélkül törölheti. d) A Jelentkezés lemondása, meg sem kezdése, félbeszakítása esetén – bármilyen indokkal is történik az – a már átutalt Díj visszafizetését Szervező nem vállalja. Kivételt képez ez alól a Covid-19 megbetegedés, erről hivatalosan elfogadott igazolás szükséges a befizetett díj visszafizetéséhez. Ehhez a konkrét részletek minden programunknál egyedileg feltüntetésre kerülnek. Ilyen esetekben a Résztvevő felelőssége, hogy maga helyett valakinek átadja a részvétel lehetőségét előzetes egyeztetés szerint, maximum a program előtt egy héttel. Kivételt képeznek a külföldi programok. e) Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Programon történő részvétel lemondása, félbeszakítása vagy a Programon történő meg nem jelenés esetén sem téríti vissza Szervező a befizetett Díjat.
f) Résztvevő tudomásul veszi, hogy a több napos Program (tábor) félbeszakítása esetén Szervező a Díjat visszatéríteni nem köteles g) Résztvevő kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a Díj fizetése részletekben történik és a visszaigazoló e-mailben megjelölt díjfizetési ütemezést nem tartotta be és nem fizette meg a teljes Díját, a részvételi Díj fennmaradó részét akkor is köteles megfizetni, ha a Programot félbeszakítja.

2. JELENTKEZÉS TELJESÍTÉSE, PROGRAMOK

2.1. Szervező az adott Programmal kapcsolatban vállalja, hogy teljesíti a Weboldalon szereplő információk szerint a Program lebonyolítását. 2.2. Szervező felelősséget vállal a Program minőségéért, amennyiben meghívott csoportvezetők vannak, úgy azok tevékenységéért. 2.3. Szervező fenntartja a jogát, hogy kivételes esetben a Weboldalon a Programmal kapcsolatban szereplő információk módosítsa az adott Program megkezdését megelőző 15 napig. 2.4. Szervező vállalja, hogy Résztvevő adatait a jogszabályokban és az adatvédelmi tájékoztatóban előírt módon kezeli.

2.5 Külföldi táborok/programok:

A szervező vállalja a helyszínen történő programjainak lebonyolítását. Ezzel kapcsolatos részletek az eseményekben a honlap esemény oldalán találhatóak részletesen.

Az utazás egyéni utazásnak minősül minden esetben. Minden külföldi utazásunkhoz tapasztalt utazási tanácsadók segítségét vesszük igénybe.

3. SZERZŐDÉSSZEGÉS

3.1. Szervező, illetve Résztvevő szerződésszegése esetén a másik fél jogosult a jelen Szerződés azonnali hatályú felmondására. 3.2. Szervező részéről szerződésszegésnek minősül a 2. pontban és annak pontjaiban foglaltak be nem tartása. Szervező részéről történő szerződésszegés esetén Résztvevő követelheti a jogos kárát. 3.3. Résztvevő részéről szerződésszegésnek minősül ha: a) nem jelenik meg a Programon, b) magatartásával megsérti a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, vagy akadályozza a Program zavartalan lebonyolítását, c) az őt terhelő jelen ÁSZF-ben foglalt pénzügyi kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget, d) a Programra ittasan vagy egyéb tudatmódosító vagy pszichoaktív szer befolyása alatt érkezik.
3.4. Résztvevő részéről történő szerződésszegés esetében Szervezővel szemben semmiféle anyagi igényt nem támaszthat. 3.5. Amennyiben a Program Szervező akadályoztatása miatt nem kezdődik el, úgy a befizetett első részlet vagy Díj a Résztvevőnek maradéktalanul visszajár vagy 100%-ban egy másik Programra átcsoportosítható.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

4.1. A jelen ÁSZF elfogadásával Szervező és Résztvevő között elektronikus hírközlőeszköz útján kötött szerződés jön létre. A szerződés nem minősül írásba foglaltnak, és azokat a Szervező nem iktatja. A szerződés nyelve magyar. 4.2. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor módosítsa. A későbbi ÁSZF a korábbit hatályon kívül helyezi azzal, hogy a korábban leadott Jelentkezésekre a leadáskor hatályos ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni. 4.3. A mindenkor hatályos ÁSZF a Weboldalról korlátozás nélkül hozzáférhető. 4.4. Jelen ÁSZF-re a magyar jogot kell alkalmazni. Jelen ÁSZF-ből származó jogviták eldöntésére kizárólag a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal. Felek az ÁSZF-ből eredő vitás kérdéseket elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. 4.5. Az ÁSZF érvénytelen, hatálytalan, semmis vagy végrehajthatatlan részei nem érintik az ÁSZF többi rendelkezéseinek érvényességét és végrehajthatóságát.

Módszereink és programjaink semmilyen orvosi, vagy terápiás folyamatot nem helyettesítenek nem gyógyítanak és nem kezelnek. Nem foglalkozunk mentálisan sérült, pszichiátriai kezelés vagy pszichoterápiában résztvevő ügyfelekkel. A programokon mindenki a saját elhatározásából és saját felelősségére vesz részt. Az ügyfél egyedül vállalja a felelősséget a saját testi-lelki-szellemi folyamataiért. Egyéni konzultációink, programjaink nem helyettesítik a megfelelően képzett egészségügyi dolgozóval illetve orvossal történő személyes konzultációt.

Programjainkon nem vehetnek részt a bármilyen függőségben szenvedő emberek.

2020. június